ALGEMENE VOORWAARDEN

THIS IS FIT V.O.F. (hierna te noemen “TIF”) is gevestigd te Hoorn en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer [60459735]. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere sportactiviteit die TIF verleend. Door het sluiten van een overeenkomst, inclusief verwijzing naar deze Algemene Voorwaarden, gaat u akkoord met deze Algemene Voorwaarden. Voordat je mee doet met en lichamelijke inspanning van TIF moet ieder de PARQ vragenlijst voor zichzelf ingevuld hebben.

Bekijk de PARQ vragenlijst.

Gebruik.

Wanneer u één of meer vragen met ‘ja’ beantwoordt, moet de lichamelijke inspanning of de test uitgesteld worden. Medische controle of afstemming is dan nodig.

Ondanks het invullen van deze vragenlijst is deelname aan het beweegprogramma geheel voor eigen risico! Bij twijfel kunt u terecht bij degene die het beweegprogramma begeleidt. Veel succes en plezier gewenst tijdens het bewegen!

1. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN BOOTCAMP

a. TIF. drijft een onderneming die onder meer fitness trainingen en outdoor workouts (in de vorm van zogenaamde “reguliere trainingen” en “trainingstrajecten”) voor particulieren en bedrijven verzorgt.

b. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding inzake een activiteit die op enig moment tussen TIF en een deelnemer, contractspartner of wederpartij van toepassing is of wordt. Bij registratie gaat de deelnemer akkoord met de Algemene Voorwaarden.

c. Iedere rechtsverhouding inzake een sportactiviteit met TIF valt onder deze Algemene Voorwaarden en slechts in gevallen indien daarvan schriftelijk is afgeweken, kunnen deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten.

d. De Algemene Voorwaarden zijn vermeld op de website van TIF. Op verzoek wordt een exemplaar van de Algemene Voorwaarden verstrekt.

e. Indien een bepaling of een deel van een bepaling in deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een wettelijk voorschrift, Europese richtlijnen of onredelijk bezwarend wordt geacht, zal uitsluitend de betreffende bepaling of deel van de betreffende bepaling buiten toepassing blijven.

f. Als een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden Bootcamp op grond van enige wet, richtlijn of de redelijkheid en billijkheid nietig of vernietigd is, is het TIF toegestaan een vervangende bepaling toe te passen die wel rechtens toelaatbaar is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking en de inhoud van de nietige of vernietigde bepaling.

2. OVEREENKOMST

a. Een overeenkomst tussen TIF en haar deelnemer, contractspartner of wederpartij ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen, welke overeenstemming dient te blijken uit (online) registratie.

b. Wijziging van een eenmaal tot stand gekomen overeenkomst kan alleen na voorafgaande schriftelijke toestemming van TIF Wijziging van een overeenkomst kan kosten met zich meebrengen.

c. Voor TIF ontstaan verplichtingen uit een overeenkomst, nadat door haar deelnemer, contractspartner of wederpartij aan haar verplichtingen is voldaan.

d. TIF is gerechtigd het trainingsrooster en/of trainingslocaties tussentijds aan te passen zonder opgaaf van reden.

3. GELDIGHEID ABONNEMENTEN EN STRIPPENKAARTEN

a. De abonnementen en strippenkaarten zijn beperkt geldig en specifieke geldigheid staat vermeld op de website van TIF. Als de geldigheidsduur is verlopen staat er geen tegoed meer op het account en kun je je niet meer aanmelden voor een reguliere training.

b. Bij zware blessures, een zwangerschap of een langdurig bezoek aan het buitenland kunnen wij het abonnement bevriezen. TIF kan hiervoor een doktersverklaring verlangen.

c. Abonnementen en strippenkaarten zijn persoonlijk en niet overdraagbaar.

d. Abonnementen stoppen automatisch en worden niet stilzwijgend verlengd.

4. BETALING

a. Betalingen dienen te geschieden via een banktransactie. De geldigheidsduur van de kaarten en abonnementen staat vermeld bij de tarieven onder geldigheidsduur.

b. TIF heeft het recht uitvoering van haar verplichting op te schorten, indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.

5. WIJZIGING OF OPSCHORTEN OVEREENKOMST DOOR THIS IS FIT

a. TIF behoudt zich het recht voor een reguliere training of trainingstraject bij onvoldoende belangstelling te annuleren.

b. Buitengewone omstandigheden leveren voor TIF altijd overmacht op en ontheffen TIF van haar verplichtingen. Bij blijvende overmacht is TIF ontslagen van haar verplichting de overeenkomst na te komen.

c. Bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een training worden afgelast. TIF is niet financieel aansprakelijk voor het uitvallen van een sportactiviteit door gevaarlijke weersomstandigheden.

d. Indien een deelnemer zodanig hinder of last oplevert dat een goede uitvoering van de sportactiviteit daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door TIF van de sportactiviteit worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer, contractspartner of wederpartij.

6. AANSPRAKELIJKHEID

a. TIF, haar medewerkers en trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van deelnemers aan een sportactiviteit. Deelname aan een sportactiviteit van TIF geschiedt op eigen risico.

b. Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van TIF, haar medewerkers en trainers, is TIF niet aansprakelijk.

c. TIF is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een sportactiviteit. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Ook is TIF niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de sportactiviteit. Een sportactiviteit is blessuregevoelig. De deelnemer, contractspartner of wederpartij dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan de sportactiviteit. Indien een deelnemer gezondheidsklachten of overgewicht heeft, of indien de deelnemer, contractspartner of wederpartij een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient de deelnemer, contractspartner of wederpartij advies in te winnen bij een arts. TIF behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een sportactiviteit.

d. TIF is niet verzekerd voor schade van haar deelnemers, contractspartners of wederpartijen. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan de sportactiviteit.

8. WEBSITE; DISCLAIMER EN PRIVACY

a. TIF respecteert de privacy van haar deelnemer, contractspartner of wederpartij en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. TIF gebruikt deze gegevens slechts om de overeenkomst zo snel en goed mogelijk uit te voeren. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw voorafgaande toestemming. TIF zal uw persoonlijke en/of vertrouwelijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de persoonlijkheid en/of vertrouwelijkheid van uw informatie te respecteren

b. De website www.thisisfit.nl en de inhoud daarvan is beschermd door het auteursrecht, beeldmerkenrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Niets van deze website of de inhoud daarvan mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande toestemming van TIF

c. De websites van derden waarnaar op de website www.thisisfit.nl hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door TIF gecontroleerd, gemaakt en/of onderhouden. TIF aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze gelinkte websites.

d. Hoewel TIF de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht in de samenstelling en het onderhoud van deze website, kan TIF niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is. TIF aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade die is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan door gebruikmaking van de verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van TIF sprake is van opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid.

e. De verstrekte informatie op de website www.thisisfit.nl is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden. Door externe omstandigheden kunnen er vertragingen, gebreken en/of andere onvolkomenheden optreden in de verstrekte informatie.

f. De deelnemer, contractspartner of wederpartij verklaart zich bekend en akkoord met de Privacy Verklaring Bootcamp.

9. SLOTBEPALINGEN

a. Het op enig tijdstip niet afdwingen van nakoming van enige verplichting uit deze overeen-komst kan niet worden uitgelegd als het afstand doen van enig uit deze overeenkomst voortvloeiend recht.

b. Indien één of meer bepalingen van deze overeenkomst nietig zijn, blijven de overige bepalingen van deze overeenkomst van kracht. Partijen zullen met betrekking tot de nietige bepalingen overleg plegen, teneinde een vervangende regeling te treffen waarop aan een zodanige wijze inhoud zal worden gegeven, dat de strekking van deze overeen-komst voor zover mogelijk in stand blijft.

c. Alle geschillen tussen partijen voortvloeiende uit deze overeenkomst of daarmee recht-streeks of zijdelings in verband staande, zullen in eerste instantie worden berecht door de bevoegde rechter te Alkmaar.

d. Een geschil is aanwezig indien één der partijen zulks stelt.

e. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.